۰۲ مرداد ۱۳۹۰

نروژ

خبرهاي زيادي در مورد وضعيت اقدامات خشونت طلبانه در نروژ شنيده ميشه؛ دو روزي است كه دارم به اين جمله از قذافي فكر ميكنم كه خطاب به سران كشورهاي غربي گفته بود:
"اگه حملات به ليبي افزايش پيدا كنه ما مثل مور و ملخ و پشه مي ريزيم به اروپا و ما كلي آدم افراطي توي اروپا داريم كه مي تونيم زود تحريكشان كنيم و يادتان باشد كه هيتلر خودش اروپايي بود و بايد بتوانيم هيتلرهاي خود را در اروپا بيشتر پرورش دهيم"
با اين حمله مرگبار در امن ترين كشور جهان واي به حال كشورهاي دست دو يا سه اروپايي كه شديداً مستعد چنين چيزهايي هستند و فقط لازم است كسي آهنگ خوبي برايشان بزند و رقاصان به جلوي سكو بيايند.