۰۳ مرداد ۱۳۹۰

جان لاك - رساله اي درباره حكومت

جان لاك انديشمند مي گويد: "... از آنجايي كه قوانيني كه يك بار و در زمان كوتاهي وضع مي شوند، داراي نيروي باثبات و پايدارند و نيازمند اجرا يا مراقبت دائمي هستند، اين ضرورت ديده مي شود كه قدرتي دائمي وجود داشته باشد تا اجراي اين قوانين را زير نظر بگيرد و اجازه ندهد كه آن قوانين قدرت خود را از دست بدهند، به همين دليل قدرت هاي قانونگذاري و اجرايي اغلب از يكديگر جدا هستند. ..."
جمله جان لاك را با وضعيت واقعي كنوني مملكتمان مقايسه مي كنيم به موارد دردناكي مي رسيم هر چند پوسته ظاهري آن چيزي كه مي بينيم شبيه جمله مذكور است اما مي دانيم كه واقعيت متاسفانه چيز ديگري است.