۰۳ بهمن ۱۳۸۹

فهميدن

سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد. "احمد شاملو"