۲۴ اسفند ۱۳۸۹

تاريخ و بانك

امان از دست كارهاي بانكي در ايران؛ خدا آدم رو گرفتار بانك ملي اون هم توي شب عيد نكنه؛ اما از اين داستانها كه بگذريم امروز توي بانك چند نفري داشتند فرمهاي مربوطه به پرداختهاي دولتي رو تكميل ميكردند و از همديگه تاريخ امروز رو ميپرسيدند؛ يكي ميگفت امروز 12 ماهه و اون يكي ميگفت 8 ام ماهه؛ كلي گيج شدم از اينكه مردم چه جوري دنبال تاريخ و روزهاي ماه ميگردند؛ يعني واقعاً براشون مهم نيست كه توي چه روزي توي ماه هستيم؟