۲۸ فروردین ۱۳۸۹

ادارة سازمان

توي چندسالي كه توي سازمان‌ها مشغول به كار هستم واقعاً به اين جمله اعتقاد پيدا كرده‌ام كه لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.
يك مدير قوي كه مي‌داند چه كاري را در چه زماني بايد انجام دهد ارزش اينكه عمرت را در آن سازمان بگذراني دارد.