۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

كمبود زمان

وقتي وقت نمي‌شه كه يه پست كوچولو بنويسي به كجا بايد پناه ببري؟