۲۴ فروردین ۱۳۸۹

سه تصوير گيج‌كننده

سه تصويري كه از يك پمپ‌بنزين بعد از 13 ساعت كار روزانه ديشب گيجم كرد و هنوز هم گيجم:
پسري براي گرفتن دو ليتر بنزين مجاني كه در مجموع چندصد تومان برايش ارزش ايجاد مي‌كرد به چندين نفر التماس كرد.
دختري به زور در جلوي يك پمپ‌بنزين به طرز بي‌ادبانه‌ايي از ماشيني كه دو پسر در آن خنده‌هايشان گوش‌ها را كر مي‌كرد از ماشين پياده شد و در حال فحش دادن لباس‌هايش را مرتب مي‌كرد.
مردي براي گرفتن چند صد تومان پول گدايي يك سناريوي با مضمون مسافر در راه مانده را بازي مي‌كرد.