۱۵ آذر ۱۳۸۸

مي

می‌خور که به زیر گل بسی خواهی خفت
بی‌مونس و بی‌رفیق و بی‌همدم و جفت

زنهار به کس مگو تو اين راز نهفت
هر لاله که پژمرد نخواهد بشکفت