۰۶ آذر ۱۳۸۸

داستاني بس غم‌انگيز و دلخراش

مردي تصميم گرفت براي آرامش به دريا برود و تمام گرفتاري‌هايش را به دريا بسپارد...
اما هر كاري كرد زنش سوار قايق نشد.