۱۳ مرداد ۱۳۸۸

كتاب

كتاب‌خوان زياد ديده‌ام و شنيده‌ام، تا آنجايي كه حافظه‌ام ياري مي‌كند فقط توكا نيستاني را مي‌شناسم كه تعداد كتاب‌هايي كه خوانده است از بيست و چند هزار جلد بيشتر است و در برنامه‌اش بيست‌هزار كتاب ديگر را دارد و خودش مي‌گويد تا پايان عمرش حداقل چهل‌هزار جلد كتاب بايد خوانده باشد.
امروز خواندم كه يك پيرزن 91 ساله اسكاتلندي نيز ركورد بيست و پنج هزار جلد كتاب را زده است كه واقعاً جاي شگفتي دارد.
راستي ما چند كتاب خوانده‌ايم و چند كتاب ديگر در برنامه‌هايمان براي خواندن قرار داده‌ايم؟