۰۷ اسفند ۱۳۸۷

ادبيات و سياست

اين پست عباس معروفي دوست داشتني در ارتباط با ادبيات و سياست واقعاً خواندني است.