۲۴ بهمن ۱۳۸۷

تايلند

براي 10 روزي تمامي ارتباطات الكترونيكي‌ام را در مسافرت به تايلند قطع كردم. جاي همه دوستان و دشمنان خالي بود و كلي خوش گذشت و واقعاً مسافرت به ياد ماندني بود. چرا گفتم كه جاي دشمنان خالي؟ حتماً دشمنان نيز در تايلند مي‌توانستند كلي خوش بگذرانند.
مسافرت‌هاي اينچنيني براي تمدد اعصاب و روان بسيار مفيد است.