۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

حاصل كارگه

حاصل كارگه كون و مكان اين همه نيست
باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيست
پنج روزي كه در اين مرحله فرصت داري
خوش بياساي زماني كه زمان اين همه نيست
از دل و جان و شرف صحبت جانان غرضست
غرض اينست و گرنه دل و جان اين همه نيست