۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

مديريت اشتباهات

يكي از چيزيهايي كه ما در كشورمان كم داريم اين است كه اجازه خطا و بروز اشتباه به آدمها نميدهيم؛ بايد به آدمها اجازه اشتباهات كنترل شده داد و آنها را بخشيد و مديريت كرد.