۰۱ مهر ۱۳۸۹

نامزديم و اول مهرماه

اول مهر براي من هميشه يادآور شروع مدرسه ها بود، اما از امسال به بعد يادآور روز نامزديم خواهد بود.
هيچ وقت فكر نميكردم كه ازدواج كنم، اما امروز روز نامزديمه، اميدوارم همه مفاهيمي كه ما در خوشبختي هميشه به دنبالش هستيم رو بدست بياريم.