۰۲ اسفند ۱۳۸۶

خوبي زندگي در ايران اين است كه با آدم‌هاي پر رويي طرف هستي كه به هيچ عنوان در رو كم نمي‌آورند و با پر رويي تمام به كار خود ادامه مي‌دهند. اين پر رو بازي در برخي از جماعت‌ها بيشتر و بيشتر نمود پيدا مي‌كند. آقاي بهروز افخمي كارگردان و نماينده مجلس يكي از آن‌هاست. در اينكه وضعيت امروز ايران از چند سال گذشته بدتر شده گفتگويي نداريم. اما آخه بابا شما زماني كه نماينده مجلس بوديد در زمينه فرهنگ اين مملكت چند تا كار مفيد انجام دادي؟