۰۲ اسفند ۱۳۸۶

حس ناسيوناليسم در برخي از شرايط در ايران اوج بيشتري پيدا مي‌كند يا بهتر بگويم اجازه پر و بال بيشتري بدان داده مي‌شود البته و صد البته كاملا به صورت سطحي.
مثلاً اگر توي اين چند روز گذشته صدا و سيماي ايران را شنيده و ديده باشيد با استفاده از موسيقي‌هاي حماسي ايران و ... كم كم دارند مردم را براي انتخابات مجلس هشتم آماده مي‌كنند و اگر تاكنون سعادت شنيدن و ديدن آن را نداشته‌ايد اصلا نگران نباشيد چرا كه اين داستان تا بيست و چهارم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.