۱۴ مرداد ۱۳۸۷

كاركردن در ايران

داستان كار كردن در شركت‌هاي ايراني:
جلسه، چك‌كردن اي‌ميل‌هاي كاري، چك‌كردن چارگون، هماهنگي براي تشكيل جلسه، ديدن چند تا اي‌ميل غيركاري، جلسه، تهيه گزارش،‌ جلسه، هماهنگي جلسه و كنسل شدن جلسه و ...
خيلي مفيد به نظر مي‌رسه!