۱۰ خرداد ۱۳۹۰

عدد

ببين چگونه پول ميدهيم، نفت و آب و برق را
ببين احاطه كرده است عدد فكر خلق را