۱۲ فروردین ۱۳۹۰

سليويو برلوسكني

آقاي سيلويو برلوسكني نخست وزير سياستمدار مشهوري در ايتالياست، هم به لحاظ ثروت هم به لحاظ مدت دوران نخست وزيري و هم به دلايل مسايل مربوط به س ك س؛
داشتم اظهارات يكي از مخالفان ايشون رو در خصوص ديدگاه آقاي سيلويو برلوسكني ميخواندم كه مي گفت: "آقاي برلوسكني زنان را دوستان دارند اما نه در حالت عمودي بلكه در حالت افقي" جالب اينكه ميگفت" "اكثريت مردان ايتاليايي چنين عقيده ايي دارند و بايد به مبارزات فمنيستي خود و حزبشان تا ريشه كن كردن اين تفكر در ايتاليا ادامه دهند."

اگه ايتاليا اينجوريه واي به حال ايران !!!