۲۷ آبان ۱۳۸۹

زندگي

زندگي خيلي كوتاه، زيبا و در عين حال عجيب سخت است !!

زندگي جمع اضداد است.