۲۰ آبان ۱۳۸۹

فكر كردن

سخت ترين كاري كه هر كسي نميتواند آن را انجام دهد "فكر كردن" است؛ هر روز با آدمهايي روبرو ميشويم كه زحمت فكر كردن را به خودشان نداده اند و نميدهند، ياد اين جمله از ادوارد بونو افتادم كه ميگويد: "فكر كردن مهارت است، اگر كسي روش آن را بداند، ميتواند كامل و پيشرفته شود."
سخت در تلاشم كه بهتر فكر كردن را ياد بگيرم؛ مرور كوتاهي بر ادبيات بهتر فكر كردن داشته ام و منابعي هم در اينترنت پيدا كرده ام، اما اگر كسي از دوستان مطلب مفيدي داشت ممنون ميشوم كه مرا راهنمايي كند.