۱۸ آبان ۱۳۸۹

سن تقويمي

بعضي وقتها به اين نتيجه ميرسم كه آدمهاي بزرگ فقط از لحاظ سن تقويمي بزرگ شده اند، وقتي نميتواني مثل چند آدم بالغ در خصوص يك موضوع در يك جلسه به نتيجه برسي ديگر چه انتظاري ميتواني از حاضرين در جلسه در خصوص شروع يك پروژه جديد داشته باشي.