۳۰ تیر ۱۳۸۹

كرج و استان البرز

توي در و ديوار شهر نوشتن كه "اي استان البرز كه راء تو نشان از رهروي از 14 نور پاك عصمت و طهارت است" مي‌شه يكي اين جمله رو براي من ترجمه كنه !
يه تعداد آدم هم دلشون رو خوش كردند كه اوضاع بهتر مي‌شه