۰۱ تیر ۱۳۸۹

جنوب

وقتي كه جنوب بعد از 20 سال جنگ را ببيني، پاراگراف زير را كه بخواني با پوست و استخوانت مي‌فهمي كه چه تصميماتي در ايران‌مان گرفته‌اند:
"حس شهادت طلبی و مظلومیت، که مشخصه کاملا ایرانیست، هیچ گاه در طول تاریخ اجازه نداده است تا مسایلی را که با یک سیلی حل می‌شود، به موقع رفع و رجوع کنیم. گذاشته‌ایم تا وقتی با کشت و کشتار هم حل نمی‌شود خونمان به جوش آید و همه چیز را به آتش بکشیم و هیچ چیزی را هم حل نکنیم."
همنوایی شبانه ارکستر چوبها / رضا قاسمی