۲۶ خرداد ۱۳۸۹

آويزه گوش

اين جمله "ژوزف کراس" را بايد آويزه گوش و جاهاي ديگري كه مي‌توان آويزش كرد آويزان نمود:

"هرگز چهار نفر که اعتصاب غذا کرده‌اند نمی‌توانند بر چند میلیون که اعتصاب فکر کرده‌اند غلبه کنند"