۱۵ خرداد ۱۳۸۹

محدوديت‌هاي مسخره

زندگي پر از محدوديت‌هاي مسخره‌ است، انرژي‌ايي كه براي برطرف كردن اين محدوديت‌ها در زندگي‌ات مي‌گذاري بيشتر از لذتي است كه بدون داشتن اين محدوديت‌ها بدست مي‌آوري.
شايد به همين دليل است كه واقعاً نمي‌دانيم تلاش براي حل محدوديت‌هاي زندگي زيباست يا حس جديد زندگي با محدوديت‌هاي كمتر