۱۱ خرداد ۱۳۸۹

بازگشت خواهرم

خواهرم براي يك مسافرت دوماه از ديروز به ايران اومد، همه خوشحالند و اميدوار به اينكه توي اين دو ماه بهشون كلي خوش بگذره، اميدوارم كه به هممون كلي خوش بگذره.