۰۶ خرداد ۱۳۸۹

داستان من

عشق شكل‌هاي بسيار دل انگيزي دارد

مثل گل سرخ

در دست دختري زيبا

مثل ماه

بالاي كلبه اي برفي

اما من گوش بريده ونسان ونگوگم،

شكل تلخي از عشق.


"رسول يونان"