۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

شب و روز

زندگي‌هاي امروزي ديگر نه روزش واقعاً روز است و نه شب‌اش واقعاً شب، ياد روزهاي به دور از شهر و شلوغي به خير
روزهاي تعطيل اين حس بيشتر تكرار مي‌شه، آدم‌هايي كه تا لنگ ظهر خواب هستند و شب كه مي‌شه تازه ياد گردش و بيرون رفتن مي‌افتند.