۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

فراموشي

می‌گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه‌ی تنگ متحمل می‌شود، چنان شدید است که کودک ترجیح می‌دهد رنج زاده شدن را برای همیشه از یاد ببرد.

"همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها/ رضا قاسمی"