۲۳ اسفند ۱۳۸۸

آلبرت اینشتین

هرگز چیزی را که در کتاب‌ها می‌توانید پیدا کنید، به خاطر نسپارید.