۱۹ اسفند ۱۳۸۸

صادق هدايت

"آیا سرتاسر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باورکردنی و احمقانه نیست آیا من قصه خود را نمی‌نویسم؟ قصه، فقط یک راه فرار براي آرزوهاي ناکام است."