۲۴ بهمن ۱۳۸۸

دايناسور و ...

دايناسور

(گپ دوستانه يك پيرزن با يك لباس شخصي در بيست و دوم بهمن)
- پسرم شما ازدواج كردي؟
(با بد اخلاقي) نه.
گفتم كلاً ازدواج نكني به اميد خدا نسلتون منقرض بشه!