۰۲ بهمن ۱۳۸۸

فيلم و فقط فيلم

امروز جمعه فقط و فقط فيلم نگاه كردم، روزي بدون هيچ فعاليت اضافي و خوردن چاي در كنار شومينه، فكر نكنم امروز صد قدم هم در خانه رفته باشم، صد قدمش را هم براي خوردن بوده يا ... ،
هر چقدر فيلم نگاه مي‌كنم از اينكه نمي‌توانم بيشتر فيلم نگاه كنم ناراحت مي‌شوم، هر فيلم زندگي جديدي به آدم نشان مي‌دهد به شرط آنكه به دنبال چيز جديدي باشي.