۲۲ آبان ۱۳۸۸

لگدمال

نمي‌دانم چرا آدم‌ها هر چه قدر افتاده‌تر باشند معمولاً از سوي ديگران بيشتر لگد‌مال مي‌شوند، اما اگر منم منم بكني ديگران هم توام توام مي‌كنند.