۱۱ آبان ۱۳۸۸

واردات پنجاه و چهار هزار دسته بيل به كشور

توي اين مملكت همه چيز وارداتي است فقط مونده بود كه دسته بيل را از طريق واردات به مملكت بياوريم كه آن را هم وارد كرديم، نه يكي نه دو تا بلكه پنجاه و چهار هزار دسته بيل آن هم در خردادماه.
من كه خبر رو خوندم شوكه شدم، دوست دارم دسترسي به اطلاعات اين چنيني را در سايت گمرك ايران داشتم تا ببينم علاوه بر دسته بيل، چه چيزهايي وارد اين مملكت مي‌شود.
اميدوارم واردات اين دسته بيل‌ها فقط براي مصارف كشاورزي و ساختماني باشد و در جا‌هاي ديگر از آن استفاده نشود البته با توجه به اينكه اين دسته بيل‌ها در خردادماه وارد مملكت شده است مي‌توانيم كاربري‌هاي ديگري نيز براي آن متصور شويم.
دلم براي اين مملكت مي‌سوزد و ايضاٌ خودم.