۱۰ مهر ۱۳۸۸

زاده شدنم

امروز سي و يك‌ ساللگي من تمام شد و وارد سي و دومين سال زندگي‌ام شدم، فكر مي‌كنم خروجي سي و يك‌ سال زندگي‌ام در برخي از موارد خيلي قابل قبول است و در برخي از موارد نيز نقص‌هايي در آن ديده مي‌شود.
روز زاده شدن براي من، روز تعطيلي همه چيز و فكر كردن به وضعيت كنوني و آينده خودم است، سالي يك بار به دور از دغدغه‌هاي ظاهري زندگي به ماحصل زندگي‌ام تاكنون مي‌انديشم و در راه بهبود زندگي‌ام برنامه‌ريزي مي‌كنم، هر چند براي امسال برنامه‌هاي زيادي داشتم اما با شرايط سياسي كنوني مملكت برخي از آنها دچار تغيير شده و بر الويت برخي ديگر از برنامه‌ها اضافه شده است اما به دنبال تغيير و بهبود هستم هر چند كوچك اما داراي تاثير درازمدت.