۲۸ شهریور ۱۳۸۸

فروپاشي اقتصاد ايران

بخش اول مقاله دكتر احمد سيف با عنوان طوفاني در راه است را در پست قبلي ديديم، در اين پست بخش دوم اين مقاله با عنوان فروپاشي اقتصاد ايران بررسي بخش صنعت را مي‌توانيد در اينجا ببينيد.