۱۶ شهریور ۱۳۸۸

ولتر

فرانسوا ولتر حدوداً 250 سال پيش گفت: " براي اينكه خوب باشي بايد در يك كشور خوب زندگي كني" فكر مي‌كنم بعد از دو و نيم قرن هنوز جمله‌اش موضوعيت دارد و به قول بهرام بيضايي "زماني كه در يك لجن‌زار زندگي مي‌كني لاجرم بايد كرم باشي".
به محيط كاري‌ام نگاه مي‌كنم وقتي مساله پول يا قدرت براي فردي بوجود مي‌آيد اكثر آدم‌هاي اطرافم ، پيرو يك كيش و آيين مي‌شوند.