۲۲ مرداد ۱۳۸۸

گناه و عرف

اينجا تقريباً همه چيز گناه است، هر چيزي هم كه گناه نيست عرف نيست.