۱۰ تیر ۱۳۸۸

عوضي راه رفتن

هميشه فرق زيادي است بين آدم‌هايي كه راه را عوضى مى‌روند و بعضى‌ها كه عوضى راه مى‌روند اما خيلي بد خواهد بود كه هم راه را عوضي بروي هم عوضي راه بروي.