۱۳ تیر ۱۳۸۸

اردن و دموكراسي

ميزان احترام به دموكراسي توي كشورهاي منطقه خاورميانه قابل توجه و ستودني است، از داستان ايران بگذريم كه البته گذشتني هم نيست، اين داستان انتخاب وليعهد اردنجالبه! ملك عبدالله دوم پسر 15 ساله خودش را به عنوان وليعهد اردن معرفي كرده است و داستاني كه ملك عبدالله در خصوص وليعهدي پسرش ايجاد كرده دقيقاً شبيه همان داستاني است كه ملك حسين 10 سال پيش سر برادر خود آورد و ملك عبدالله رو به جانشيني خودش انتخاب كرد و وصيت كرد كه شاهزاده حمزه وليعهد بماند و بعد از مرگ ملك عبدالله حتماً شاهزاده حمزه پادشاه بشود كه با اين كار ملك عبدالله پا روي وصيت پدر گذاشته و اين احتمال مي‌رود كه اوضاع اردن كم كم از وضعيت متعادل سياسي خارج شود كه اميدوارم اين اتفاق نيفتد، نه به اين دليل كه نگران درگيري‌هاي احتمالي در اردن باشيم، تنها و تنها به اين دليل كه در اين اوضاع و احوال مساله ايران از اهميتي كه اكنون در خبرهاي دنيا دارد كاسته شود و خداي ناكرده به دست فراموشي سپرده شود.