۰۹ تیر ۱۳۸۸

گيجي

بعضي‌ها دوست دارند كه خودشان را به گيجي بزنند، شايد از اين گيج‌بودن‌شان چيزي بدست آورده‌اند كه ديگر بي‌خيالش نمي‌شوند اين مورد توي محيط كار بدجوري اين روزها اذيتم مي‌كند، نمي‌دانم به چه ترتيبي بايد به اين نوع آدم‌ها فهماند كه درست است كه بعضي‌ها از آنها گيج‌تر ديده مي‌شوند اما شايد آنها هم خودشان را به گيجي زده باشند.