۰۵ تیر ۱۳۸۸

شعر "زان سوي خواب مرداب" سرودۀ دکتر شفيعي کدکني

اين قطعه شعر از شفيعي كدكني يادآوري روزهاي اخيري است كه در اين مملكت مي‌بينيم،‌اميدوارم اين روزها عاقبت به خير شوند.

اي مرغ هاي طوفان! پروازتان بلند

آرامش گلوله‌ي سربي را

درخون خويشتن اين گونه عاشقانه پذيرفتيد

اين گونه مهربان

زان سوي خواب مرداب آوازتان بلند

مي خواهم از نسيم بپرسم

بي جذر و مد قلب شما

آه

دريا چگونه مي‌تپد امروز ؟

اي مرغ‌هاي طوفان ! پروازتان بلند

ديدارتان ترنم بودن

بدرودتان شکوه سرودن

تاريخ‌تان بلند و سرافراز

آن سان که گشت نام سر دار

زان يار باستاني همرازتان بلند