۳۰ خرداد ۱۳۸۸

فاشيست

هيچ کس حتی براي يک لحظه نبايد گرفتار اين خوش خيالي باطل شود که با شکست آلمان هيتلري فاشيسم براي ابد به گور سپرده شده است يا با سرنگون شدن حکومت سرهنگان در يونان، سرهنگان سراسر جهان بدين نتيجۀ تاريخي رسيده اند که سر نيزه و گلوله براي حکومت کردن وسيلۀ قابل اعتمادي نيست.
چرا که اوباش و اراذل با مغز و منطق انديشه نمي کنند و لاجرم از تاريخ چيزي فرا نمي گيرند.