۲۶ اسفند ۱۳۸۷

سختي

زندگي بدون اين طرز فكر كه سختي چيز خوبي است هم به خودي خود سخت است، چه رسد به اينكه چنين ط‌رزفكري هم داشته باشيم. اين طرز فكر زماني كه سرباز بودم به شدت از سوي اطرافيان القاء مي‌شد و هنوز هم در اطرافم چنين افرادي را مي‌بينم.