۲۳ اسفند ۱۳۸۷

دندان‌پزشك

چند روز پيش با دكتر دندان‌پزشك‌ام تماس گرفتم تا درهفته بعد براي پر كردن يكي از دندان‌هايم وقت بگيرم، گفت كه تا دو روز پرواز دارد و كارهاي مهاجرتش به كانادا رديف شده است و براي چند سالي در كانادا زندگي خواهد كرد و به شوخي مي‌گفت كه براي سه سال بعد مي‌تواند وقت بدهد.
متاسفانه بايد به دنبال يك دندان‌پزشك ديگر بگردم.