۱۴ اسفند ۱۳۸۷

هواي باراني استانبول

امروز بعد از سه روز باراني در استانبول، هوا آفتابي شد ولي سريعاً خودش را به سمت ابري بودن تغيير داد، من عاشق هواي باراني‌ام و دلم براي باران زود تنگ مي‌شود، شايد چند وقتي براي زندگي كردن انگلستان را انتخاب كنم، البته اگر قبولم كنند.