۱۷ دی ۱۳۸۷

اگزيستانسياليسم

من كي‌ام؟ چه طور به دنيا آمده‌ام؟ چرا با من مشورت نشد؟ چگونه اين چيز را دنيا مي‌نامند؟ اگر من ناچارم كه در آن دخالت كنم، تهيه‌كننده اين چيز، چه كسي است؟ مي‌خواهم او را ببينم!
سورن كي ير كگارد